Các hội và tổ chức hữu nghị đa phương

227
  1. Ủy ban hòa bình TP Hà Nội (Danh sách Ban Chấp hành)
  2. Hiệp hội CLB Unesco TP Hà Nội (Danh sách Ban Chấp hành)
  3. Hội quốc tế ngữ Esperanto TP Hà Nội (Danh sách Ban Chấp hành)
  4. Câu lạc bộ Homestay TP Hà Nội (Danh sách Ban Chủ nhiệm)
  5. Trung tâm giao lưu quốc tế Hà Nội (Danh sách Ban Giám đốc)