Các hội hữu nghị song phương

8930
 1. Hội hữu nghị Việt Nam – Anh TP Hà Nội (Danh sách Ban Chấp hành)
 2. Hội hữu nghị Việt Nam – Ấn Độ TP Hà Nội (Danh sách Ban Chấp hành)
 3. Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia TP Hà Nội (Danh sách Ban Chấp hành)
 4. Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba TP Hà Nội (Danh sách Ban Chấp hành)
 5. Hội hữu nghị Việt Nam – Đức TP Hà Nội (Danh sách Ban Chấp hành)
 6. Hội hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc TP Hà Nội (Danh sách Ban Chấp hành)
 7. Hội hữu nghị Việt Nam – Hungary TP Hà Nội (Danh sách Ban Chấp hành)
 8. Hội hữu nghị Việt Nam – Lào TP Hà Nội (Danh sách Ban Chấp hành)
 9. Hội hữu nghị Việt Nam – Mỹ TP Hà Nội (Danh sách Ban Chấp hành)
 10. Hội hữu nghị Việt Nam – Nga TP Hà Nội (Danh sách Ban Chấp hành)
 11. Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật TP Hà Nội (Danh sách Ban Chấp hành)
 12. Hội hữu nghị Việt Nam – Australia TP Hà Nội (Danh sách Ban Chấp hành)
 13. Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp TP Hà Nội (Danh sách Ban Chấp hành)
 14. Hội hữu nghị Việt Nam – Tây Ban Nha TP Hà Nội (Danh sách Ban Chấp hành)
 15. Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan TP Hà Nội (Danh sách Ban Chấp hành)
 16. Hội hữu nghị Việt Nam – Trung TP Hà Nội (Danh sách Ban Chấp hành)
 17. Hội hữu nghị Việt Nam – Ucraina TP Hà Nội (Danh sách Ban Chấp hành)
 18. Hội hữu nghị Việt Nam – Palestine TP Hà Nội (Danh sách Ban Chấp hành)
 19. Hội hữu nghị Việt Nam – Séc TP Hà Nội (Danh sách Ban Chấp hành)