Gia đình Việt Nam

5495

K nim 16 năm Ngày Gia đình Vit Nam 28/6/2001-28/6/2017

Gia đình là nền tảng để hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con ngườilà điểm tựa vững chắc để chúng ta đạt được thành công trong cuộc đời. Đối với mỗi quốc gia, mỗi dân tộc nói chung, Việt Nam nói riêng gia đình luôn nhân tố quan trọng để xã hội tồn tại và phát triển bền vững.

Gia đình là tế bào của xã hội. Quan tâm, chăm sóc đến gia đình là cách đúng nhất để phát triển xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình”. Mỗi người dân Việt Nam có trách nhiệm vun đắp tổ ấm gia đình riêng của mình là góp phần bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp của Việt Nam.

Trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước, trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp như lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù sáng tạo trong lao động, bất khuất, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Qua nhiều thời kỳ phát triển, cấu trúc và quan hệ trong gia đình Việt Nam có những thay đổi, nhưng chức năng cơ bản của gia đình vẫn còn tồn tại và gia đình luôn là cái nôi nuôi dưỡng con người, là một nhân tố quan trọng, không thể thiếu trong sự phát triển kinh tế –  xã hội của đất nước.

Học tập và làm theo tấm gương của Bác, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 55-CT/TW ngày 28/6/2000, và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2001 về ngày Gia đình Việt Nam. Từ đó, ngày 28/6 hàng năm là ngày Gia đình Việt Nam nhằm đề cao trách nhiệm lãnh đạo của các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Có thể nói, gia đình không chỉ là mối quan tâm của từng người, không phải là việc nghiên cứu của một số nhà khoa học mà là sự quan tâm của cả một thiết chế xã hội được thể hiện qua nhận thức và hành động của Đảng, nhà nước và nhân dân. Ngày nay gia đình không còn là vấn đề cá biệt, riêng lẻ nữa, mà trở thành vấn đề chung của quốc gia và quốc tế.

Để ngày gia đình Việt Nam 28/6 thật sự có ý nghĩa và đi vào cuộc sống, mỗi gia đình nên tổ chức sum họp để các thành viên trong gia đình cùng nhau ôn lại truyền thống nề nếp gia phong là điều hết sức cần thiết và ý nghĩa, gắn chặt tình cảm các thành viên với nhau, đồng thời góp phần lưu truyền nét văn hóa đẹp của Việt Nam.

Hiện nay, chính sách của Nhà nước và xã hội Việt Nam rất coi trọng đơn vị gia đình và chú trọng phát triển sự nghiệp gia đình. Các cấp từ trung ương tới địa phương đã tích cực tuyên truyền, phổ biến giáo dục cho mọi tầng lớp nhân dân về công tác gia đình và xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng và có ảnh hưởng trực tiếp tới kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế – xã hội của từng địa phương và cả nước.

Kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Công đoàn các cấp, các ngành đã chủ động xây dựng kế hoạch và chương trình hành động để tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCNLĐ) về Ngày Gia đình Việt Nam, đồng thời vận động CBCCVCNLĐ tích cực tham gia phong trào xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Các phong trào thi đua trong CBCCVCNLĐ được phát động nhằm nhân rộng gương gia đình CBCCVCNLĐ tiêu biểu góp phần khẳng định giá trị sâu sắc của gia đình Việt Nam và vai trò của từng thành viên gia đình CBCCVCNLĐ trong việc duy trì sự ổn định, xây dựng và phát triển gia đình bền vững, hạnh phúc.

Ngày Gia đình Việt Nam là một sự kiện văn hóa lớn nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam. Hòa chung với nhịp sống hối hả, bận rộn trong cuộc sống hiện đại ngày nay, mỗi chúng ta cần dành những khoảng thời gian riêng cho gia đình và cho bữa cơm gia đình để góp phần duy trì nét văn hóa truyền thống của Việt Nam, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Sông Thu