Quán triệt, vận dụng đưa Nghị quyết Trung ương 7 vào cuộc sống

10
Toàn cảnh Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 7. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 29/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng theo hình thức trực tuyến từ Hà Nội đến các điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Giới thiệu, quán triệt về Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, đây là Nghị quyết chuyên đề của Trung ương về công tác cán bộ, nhằm cụ thể hóa thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Đảng và nhiệm vụ trọng tâm thứ nhất trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đã đề ra; đã được xác định trong Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương; được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân hết sức quan tâm.

Tại Hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã phân tích, lãm rõ thêm một số nội dung chủ yếu về thực trạng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ hiện nay; một số vấn đề thực hiện Nghị quyết…

Giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp,” đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, chính sách tiền lương là một bộ phận đặc biệt quan trọng của hệ thống chính sách kinh tế-xã hội, liên quan trực tiếp đến các cân đối lớn của nền kinh tế, thị trường lao động và đời sống người hưởng lương, góp phần xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Nghị quyết nêu ra những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quan điểm, mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp.

Nghị quyết chỉ rõ, khẩn trương xây dựng và hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm, coi đây là giải pháp căn bản mang tính tiền đề để thực hiện cải cách tiền lương.

Tại Hội nghị, đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 28/NQ/TW về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội nhấn mạnh, việc thực hiện chính sách an sinh xã hội và bảo hiểm xã hội là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước, nhằm mục tiêu và động lực phát triển bền vững đất nước.

Sau hội nghị này, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu 3 Nghị quyết tới cán bộ, đảng viên và nhân dân ở địa phương, đơn vị.

Quá trình tổ chức học tập, tuyên truyền nghị quyết phải coi trọng tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng; kiên quyết khắc phục bệnh lười học nghị quyết, học tập hình thức, đối phó, tiếp tục đổi mới việc học tập nghị quyết, trên cơ sở coi trọng cá nhân chủ động tự nghiên cứu nghị quyết, trao đổi, thảo luận./.

Nguồn TTXVN